Hur hemskt är det att växa upp i en frikyrklig familj?

14 08 2015

”I Örebro är det värre än i Jönköping!” Det sa moderatorn när jag deltog i en panel som skulle diskutera förhållandet mellan religion och demokrati. Detta hårda omdöme kan synas förvånande. Städerna delar åttondeplatsen i tidningen Fokus index över vad det är bäst att bo i Sverige. Vad var det som så hårt fördömde livet i dessa välmående och expanderande svenska städer? Jo, moderatorn påstod att unga kvinnor, mot deras vilja, hålls hårt och kontrolleras i frikyrkliga familjer. Vilka frikyrkor det gällde eller något konkret exempel uppgavs inte. Därför är ett så svepande och generellt påstående svårt att värdera. Inte heller kände jag till någon forskning i frågan, varför jag inte ville uttala mig (vilket dock övriga paneldeltagare gladeligen gjorde).

Efter att ha hört mig för bland familjesociologer visade det sig att de inte heller kände till någon forskning om familjeförhållandena inom svenska frikyrkor. Men låt mig här och nu göra ett försök med en undersökning. En mer fullödig undersökning än vad jag nu kan redovisa är förstås tänkbar. Men det jag nu redovisar är ändå bättre än ingenting, ett ord som tycks vara en bra sammanfattning av forskningsläget.

Låt oss anta att någon som hålls hårt och kontrolleras – helt enkelt får sin frihet beskuren – av sina föräldrar, oftare har en tämligen konfliktfylld relation till mamma och pappa. Någon som upplever större frihet bör istället ha en mer harmonisk relation till sina föräldrar. Låt oss också anta att barn, speciellt kvinnor, till frikyrkliga föräldrar får sin frihet mer beskuren än andra barn. I så fall bör barn till frikyrkliga föräldrar, speciellt kvinnor, tendera att uppleva större konflikter med föräldrarna än barn till icke-frikyrkliga föräldrar som istället upplever en mer harmonisk relation.

Dessa förhållanden kan undersökas med data från Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet. Frågeundersökningen Survey 2009 riktades till ett representativt urval av svenska befolkningen mellan 15-85 år med 1428 svarande. I den ställdes frågan ”Hur skulle du vilja beskriva din relation till dina föräldrar under din uppväxt?” Svaren för pappa och respektive mamma angavs med hjälp av en 11-gradig skala som gick från +5 (mycket harmonisk) till –5 (mycket konfliktfylld) där mittpunkten var 0 (varken eller). Dessutom undersökte Survey 2009 om pappa eller mamma tillhörde en frikyrka. I figuren intill jämförs svaren från personer vars båda föräldrar tillhörde en frikyrka med personer vars båda föräldrar inte tillhörde någon frikyrka. Antalet svarande med frikyrkliga föräldrar är få vilket minskar säkerheten i nivåskattningen. Ju högre staplar desto mer harmonisk relation med föräldrarna. Ju lägre staplar desto mer konfliktfylld relation med föräldrarna.

Frikyrkliga föräldrar II

Generellt tenderar svarspersonerna att uppleva sig ha haft bättre relation med mamman än pappan under sin uppväxt. Men barn till frikyrkoföräldrar tenderar att uppleva sig ha haft en mer harmonisk relation med sina föräldrar än barn till icke-frikyrkoföräldrar. Detta gäller såväl kvinnor som män.

Men konflikten med frikyrkliga föräldrar kan vara större för någon som väljer bort tillhörighet till frikyrkor jämför med dem som följer i föräldrarnas kyrkliga spår. Så är också fallet. Men män med frikyrkliga föräldrar upplevde ändå en mer harmonisk relation än män utan frikyrkliga föräldrar, medan skillnaden mellan kvinnor med och utan frikyrkliga föräldrar är försumbar.

Det finns säkert människor som växt upp i frikyrkliga familjer, upplevt kontroll och en stark konflikt med sina föräldrar. Men det finns barn i alla typer av familjer som har konflikter med sina föräldrar. Fast i dessa kan barnen inte associera konflikten till frikyrklighet. Något generellt stöd för det svepande påståendet att barn till frikyrkliga föräldrar mår speciellt illa finns dock inte enligt den redovisade undersökningen. Trots att undersökningen i vissa delar har få svarande är detta vad jag vet den enda systematiska undersökningen som finns tillgänglig. Och den visar alltså att en uppväxt i en frikyrklig familj tenderar att ge minst lika harmoniska föräldrarelationer som övriga familjer.

Brutna armar och förändrade värderingar

15 06 2015

Min nioåriga son bröt armen. Han klättrade i ett träd och trillade ned. I fallet hade han skadat sig. När vi kom fram till sjukhuset togs han snabbt emot av sjuksköterskor och läkare. Smärtstillande, stöd och gips var snart på plats. Och ett litet kramdjur som hade fått ett eget bandage. Den tappra hållningen hos min pojk byttes ut och han slappnade av. Min tacksamhet mot sjukvården och dess personal var enorm.

Lite senare berättade jag vad som hade hänt för hans farmor. Hon var djupt oroad och fick mig att lova att jag skulle se till att det inte blev något fel: jag skulle titta noga på röntgenbilderna så att benen inte växt ihop snett. Min mamma hörde att jag tyckte att begäran var lite påflugen. Då berättade hon att hon själv hade brutit armen 1932 när hon var fem år gammal. Jag visste inte detta. Det var hennes mamma som hade tagit henne lasarettet. Där skedde allt snabbt och armen var i gips. Men min mormor var orolig. Hade inte läkarna uppträtt slarvigt? När den flickan som över 30 år senare skulle bli min mamma fick gipset borttaget tyckte min mormor att det var något skumt. Hon kände på armen. Något var fel. Därför krävde hon att armen skulle röntgas. Läkaren tittade strängt på henne och påtalade för fru Svensson att det inte fanns pengar för att röntga flickan. ”Vet fru Svensson hur dyrt det är med röntgen?” Men fru Svensson grävde i hushållskassan och krävde röntgen. Hon skulle betala för den. Motvilligt gick läkaren med på att röntga armen. Bilderna visade tydligt att benen i armen växt samman på ett felaktigt sätt. För att inte min mamma skulle få men för livet måste armen brytas upp och gipset läggas om. Någon bedövning var det inte tal om.

Medan min mormor satt i väntrummet och lyssnade på sin yngsta dotters gråt och skrik bröts benen i armen upp och gipset lades om.

Det är en enorm skillnad mellan hur sjukvården behandlade min mamma och min son. Skillnaden kan beskrivas i utvecklingen av välfärdssamhället. Den hjälp min son så självklart fick var något som min mormor fick kämpa sig till och betala för ur egen ficka. Ekonomisk tillväxt, välfärdsstat och en annan syn på barn ligger mellan dessa båda erfarenheter.

Forskare som statsvetaren Ronald Inglehart har hävdat att denna samhällsomvandling också har inneburit en värdeförändring mellan generationer. Enligt honom formas våra grundläggande värderingar utifrån det samhälle vi växer upp i. Dessa värderingar behålls sedan livet ut. Människor som växt upp under förhållanden där den allmänna välfärden var låg och välfärdstaten inte var uppbyggd och kriget stod vid dörren kommer enligt Inglehart alltid att prioritera politik som vill lösa dessa problem. Detta även när problemen är lösta och andra problem är på agendan. De personer som växt upp i välfärdssamhället med kriget långt borta kommer istället att ta i större grad ta detta för givet. Istället prioriteras självförverkligande, självhävdelse, individualism, normkritik, identitet och andra icke-materialistiska värderingar.

Detta får enligt Inglehart och andra forskare politiska konsekvenser. Nya partier som Miljöpartiet och Feministiskt initiativ betonar icke-materiella frågor som vill förändra samhället, normer och individens frihet. Det finns även en reaktion mot denna utveckling som föder fram partier som Sverigedemokraterna som bland annat framhäver en nationell gemenskap, traditionella normer, hårdare straff och exkludering av dem som inte passar in. Den samhällsförändring som sjukvårdens olika bemötande av min mamma och min son är ett exempel på kan alltså ligga bakom en värdeförändring bland medborgarna.  Denna värdeförändring är i så fall en förklaring till det nya svenska politiska landskapet.

Krönika publicerad i Barometern och Oskarshamns-Tidningen 15 juni och Smålandsposten 8 juni 2015.

Det privatreligiösa är också politiskt

5 05 2015

När det gäller hur religion påverkar politiska åsikter är det främst bland aktivt religiösa människor – oftast kyrkobesökare – som en sådan påverkan noterats. Men det finns även religiösa människor som aldrig eller mycket sällan går i kyrkan eller andra religiösa organisationer. I en artikel som jag publicerade i Journal of Church and State kallar jag dessa för privatreligiösa. Här finns bland annat nyandlighet (New Age), traditionell folktro och vanlig gudstro.

Ibland uppfattas privatreligiösa plocka ihop sin egen religion från ett smörgårdsbord utifrån vad de tycker passar den egna livsstilen. Utifrån bilden av plockandet från ett religiöst smörgåsbord är en vanlig uppfattning att privatreligiositet inte har något samband med politik. Privatreligiositeten skulle helt enkelt vara för privat och individuell för att kunna ge något sammanhållet samband med politiska åsikter.

I min forskning visar jag dock att detta är fel. Dels kan människor välja privatreligiositet utifrån värderingar som också är viktiga för politiska åsikter, vilket i så fall leder till ett samband mellan religiositet och politik. Dels är det möjligt att privatreligiösa föreställningar kan leda en del människors politiska åsiktsbildning.

Privatreligiösa har olika religionsutövning. En del ber till Gud, andra ber inte men tror på Gud, somliga tror på Gud och besöker någon enstaka gång en kyrka, medan det finns några som någon enstaka gång besöker en kyrka trots att de inte tror på Gud. Den sistnämnda gruppen är enklast att klara av: de har ingen speciell politisk profil som kan relateras till deras religionsutövning.

Privatreligiöst troende som någon enstaka gång dyker upp i kyrkan tycks vara en egenskap som är associerad med en livsstil som också innehåller högerinriktade åsikter om ekonomisk politik. Personer med denna typ av privatreligiositet vill ofta minska och privatisera den offentliga sektorns verksamhet samt minska skatten.

Privatreligiöst troende som aldrig ber till Gud (eller går i kyrkan) har åsikter som bottnar i auktoritära värden och som i mycket stämmer överens med vad som kan förknippas med den amerikanska kristna högern. I denna privatreligiösa grupp är det relativt vanligt att stödja en restriktivare abortlag och minskat flyktingmottagande och bistånd till fattiga länder. Däremot är de ofta motståndare till homosexuellas rättigheter, kultursatsningar och åtgärder mot miljöproblem.

Privatreligiösa bedjare har istället mer libertära värden. De vill i relativ stor utsträckning avskaffa kärnkraften, stödja homosexuellas rättigheter, jämställdhet mellan könen, åtgärda miljöproblem, korta arbetstiden, behålla rätt till fri abort, ge bistånd till fattiga länder och inte minska flyktingmottagandet.

Förvisso är sambanden mellan privatreligiositet och politiska åsikter ofta svaga (men inte alltid). Resultatet visar ändå på att privatreligiositet på olika sätt kan ingår i skilda livsstilar som på ett varierande sätt har samband med politiska åsikter och värderingar.

Krönika publicerad i Barometern och Oskarshamns-Tidningen 5 maj samt i Smålandsposten 20 april 2015.

När tilliten tar slut

17 03 2015

Enligt den välrenommerade amerikanske statsvetaren Robert Putnam går det utför för mänskligheten. Individualiseringen – att allt fler individer betonar sin självständighet i sociala relationer på bekostnad av olika gemenskaper – breder ut sig. Att allt färre känner sig som delaktiga i en gemenskap innebär, enligt Putnam, en minskad tillit till andra människor. Men också ett minskat ansvar för det som ändå är gemensamt. Istället används det gemensamma som en individuell nyttighet. Om det egna beteendet är bekvämt för stunden är det för individen ointressant om det samtidigt försämrar för andra – och i framtiden för en själv. Jag ska ge några exempel – förvisso utvalda utan större omsorg – som jag tror Putnam skulle nicka igenkännande inför.

Att inte skräpa ner är naturligtvis bra för naturen i sig själv, men även för dess skönhet i våra ögon och för vår rekreation. Det är stor skillnad mellan att ha en picknick i en nedskräpad park jämfört med en grön och skön. Jag vet inte om det stämmer, men för några decennier sedan är det min uppfattning att vi sällan slängde godispapper på marken eller annat som blivit skräp i vår hand. Idag verkar detta för många vara ett obegripligt beteende. Istället gör många personer det för stunden enkla och bekväma och slänger skräp på marken där de råkar befinna sig. Detta mitt bland folk. Ibland har jag påpekat det olämpliga med detta, med förvånad uppsyn till svar. Mitt påpekande verkar obegripligt.

Min familj gillar att simma. I omklädningsrummen i Växjö badhus finns det ett utrymme innanför dörren till herrarnas omklädningsrum där skorna ska tas av. En stor blå linje på golvet är markerad med ordet ”Skogräns”. Detta är naturligtvis en praktisk åtgärd för alla som byter om i omklädningsrummet. På sådana utrymmen blir golvet med nödvändighet lite blött, så strumporna riskerar att bli lite fuktiga när man tagit av sig skorna. Men det är bättre än att låta det blöta blanda sig med grus och smuts som med nödvändighet dras i omklädningsrummet om folk behåller skorna på.

Senast jag simmade i badhuset var det en minoritet av männen som tog av sig skorna innan skogränsen. Skorna var på fötterna fram till skåpet där de byttes mot tofflor. Män stod och pratade med sina jätteskor på precis innanför den blå linjen med ”Skogräns” skrivet på. Golvet var grusigt och blött och började nästa att bli geggigt.

Företaget Medley som ansvarar för hur Växjö badhus fungerar kanske måste ha en vakt som står vid den blå linjen och påpeka det olämpliga i att vara så bekväm och självupptagen så att man – de flesta fullvuxna män – väljer att smutsa ned för barn och andra bara för att de av någon anledning inte orkar ta av sig skorna. Men detta är något annat än att människor tar ett gemensamt ansvar för något så att det blir bra. När vakten är borta är det fritt fram igen. Mentaliteten att endast göra det som för stunden gynnar en själv är sannolikt kvar. Vid ökad kontroll blir då ofta målet att försöka slå systemet och fuska.

Krönika publicerad i Smålandsposten, Barometerns och Oskarshamns-Tidningen måndag 16 mars.

Avtal om blockpolitik

26 01 2015

Debatten om decemberöverenskommelsen (decök) rullar på. Var den bra eller dålig? Kommer den att hålla? Men låt oss lägga de normativa och spekulationerna om framtiden åt sidan för ett tag. I grund och botten är då decök ett avtal mellan den rödgröna regeringen och de fyra allianspartierna om en fortsatt blockpolitik. Därmed har svensk blockpolitik gått in i ett nytt skede.

Runt om Europa har forskare konstaterat att blockpolitikens betydelse ökat. Så är det också i svensk politik. Intensifieringen inleddes genom att Göran Personssons socialdemokratiska regering avtalade med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de skulle vara stödpartier till regeringen. Därmed stod ett rödgrönt block mot de borgerliga partierna. Situationen var ny. Förut hade en socialdemokratisk regering ömsom gjort upp åt vänster, ömsom åt höger. Men nu hade Persson bundit upp sig till de rödgröna partierna.

Det rödgröna avtalet innebar att de borgerliga partierna i stort sett var utan möjligheter till inflytande. För dem var nu en valseger, egen majoritet och en borgerlig regering den enda chansen att få inflytande. Med denna insikt kom Alliansen till stånd. Resultatet blev en åttaårig alliansregering. Som svar på Alliansen bildades De rödgröna av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inför riksdagsvalet 2010. Det gick inte bra. Inför valet 2014 fanns inte samma organiserade samarbete mellan dessa partier, men ändå framstod de rödgröna partierna som ett alternativ till Alliansen. Löfvens nya regering fick också sitt stöd från de rödgröna i riksdagen.

Alltjämt är blockpolitiken stark. I det senaste numret av forskningsjournalen West European Politics har jag publicerat en artikel (läs här) om väljarnas relation till de politiska blocken. Med data från Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet visar jag att svenska väljare ser sig mer som anhängare till något av de politiska blocken än till ett parti. Dessutom minskar andelen väljare som ser sig som starka anhängare till något parti, medan andelen starka anhängare till något av blocken ökar. Andelen som önskar sig en blocköverskridande regering har minskat sedan 1980-talet. Inför valen önskar sig den överväldigande majoriteten av väljarna en regering med partier från ett av de båda blocken.

Partiernas minskande betydelsen och den ökande betydelsen av blocken är ett tecken på förändringar i det svenska partisystemet. Den gamla politiken där partierna baserade sitt stöd på olika samhällsgrupper utifrån klass, religion och stad-land har tappat i betydelse. Detta har förvisso ökat väljarnas rörlighet och villighet att byta parti. Men väljarnas lojalitet mot ett parti har bytts ut mot en lojalitet till ett politiskt block. Det är alltjämt få väljare som från ena riksdagsvalet till det andra byter mellan två partier som tillhör olika block.

Decök är ett avtal om fortsatt blockpolitik till 2022. Håller detta avtal är det troligaste att blockens betydelse ökar än mer bland väljarna, sannolikt på bekostnad av de politiska partiernas betydelse.

Krönika publicerad i Smålandsposten, Barometern och Oskarshamns-Tidningen måndag 26 januari 2015.

De tio största händelserna i svensk politik 2014

31 12 2014

Trots att det var supervalår synes politiken lite avslagen fram till hösten 2014. Sedan kom ketchupeffekten. Här är hela listan över 2014 års tio största händelser i svensk politik. Som alla riktiga listor startar den nedifrån på plats tio och räknas uppåt för att avslutas med ettan.

10. Erkännandet av Palestina

Den annars miserabla starten för regeringen Löfven hade ett offensivt drag: erkännandet av Palestina som självständig stat. Bland svenska väljare och opinionsbildare blev några jätteglada, medan andra tyckte det var som att stödja terrorism. Det är dock få av de svenska medborgarna som bryr sig om utrikespolitik när de bestämmer sig för hur de ska rösta i riksdagsval.

9. U-båtsjakten

Boom! Så lät det aldrig när försvaret drog ut på ubåtsjakt. Någon egentlig u-båtsjaktstyrka fanns tydligen inte. Däremot en begynnande försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Och ännu en kostnad för staten i ökade försvarsutgifter.

8. Gudrun Schymans återkomst

Svensk politik mest personliga fenomen är Gudrun Schyman. Mycket pekar på att det är genom henne som Feministiskt initiativ är ett politiskt alternativ för relativt många väljare. Under Almedalsveckan var hon överallt; om inte personligen så i politikernas strategiska tankar. Schyman har ett sätt att dominera vid debatter, paneldiskussioner, intervjuer och få allt att handla om hennes budskap. Under hösten visade det sig att motståndet från andra kvinnliga partiledare kan vara ett problem. Ofta har Schyman lyckats etablera sig som en outsider som slår attackerar underifrån och samtidigt klappa kombattanterna på huvudet. Men mot till exempel Annie Lööf visade inte Schyman den förmågan.

7. Europaparlamentsvalet

Visst kittlade det lite. Små partier går framåt eller klarar sig bättre jämfört med opinionsmätningarna för riksdagsvalet. Miljöpartiet firar ett nytt självförtroende, Feministiskt initiativ kommer på agendan och Fredrik Reinfeldt varnar för den nya vänstern till vänster om Socialdemokraterna. Tänk om Europaparlamentsvalet förebådade resultatet i riksdagsvalet? Men så är det sällan. Europaparlamentsvalet handlar om vilka som ska representera oss i Europaparlamentet, inte så mycket annat. Därmed är det ett andra rangens val för de flesta av medborgarna. Men glädjande nog intresserar det allt fler: det svenska valdeltagandet var rekordhögt.

6. Skoldebatten

PISA-undersökningen må ha kommit i början av december 2013, men debatten dominerade den politiska våren 2014. Jan Björklund hade äntligen fått sin favoritfråga att dominera dagordningen. För honom var problemet att det var han själv som blev måltavlan för den negativa kritiken utifrån svenska skolelevers dramatiskt fallande resultat i PISA-mätningarna. Det blev nästan politiskt korrekt att propagera för en ”flumskola”.

5. Det hotande nyvalet

Åren 1958, 1914 och 1887 är alltjämt de tre enda där svenska nyval hållits. Redan det plötsliga tillkännagivandet av Löfven att han ämnade utlysa nyval så snart som möjligt tog initierade kännare av svensk politik med överraskning: Vadå? Ingen riktig förhandling? Ingen talmansrunda? Att Löfven i samband med Decemberöverenskommelsen drog tillbaka nyvalshotet kanske ger skäl att framhålla statsministerns erfarenhet från facket. Så här i efterhand framstår nyvalshotet ungefär som ett strejkvarsel. Men redan när hotet precis lagts startade spekulationerna om det kommande valresultatet. Vadslagningsfirmor satte oddsen på vem som blev statsminister efter valet 2015. Och så vidare.

4. Decemberöverenskommelsen

För att lösa den politiska krisen kom partierna i den rödgröna regeringen överens med allianspartierna om att blocket i opposition inte ska rösta ned regeringsbudgeten. Avtalet anges gälla fram till riksdagsvalet 2022. Löste avtalet den politiska krisen eller avskaffades parlamentarismen och i värsta fall demokratin? Vad gäller parlamentarismen och demokratin är det helt klart överdrifter och rena fel, men löstes krisen? Om krisen var det hotade nyvalet är svaret ja; det ställdes in. Om krisen var att den rödgröna regeringen inte fick igenom sin budget, så ser det också ut att ha lösts (även om Löfven nu kan tänka sig att regera vidare på en borgerlig budget under 2015). Avtalet innebär också att blockpolitiken tillfälligt har stärkts. Detta kan vara ytterligare ett steg mot något som allt mer liknar ett tvåpartisystem. Om inte har avtalet sett till att upprätthålla blockpolitiken några år till. Vad avtalets tre brasklappar om förhandlingar om energi- och försvarspolitiken samt Miljöpartiets intåg i pensionsgruppen leder till får också framtiden utvisa.

3. Den rödgröna minoritetsregeringen

Med ett mycket svagt valresultat i ryggen valde regeringsbildare Stefan Löfven en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Även Miljöpartiet, som innan valet hade allvarliga förhoppningar om att få över tio procent av rösterna, var stukat. Utanför hamnade vänsterpartisterna, det rödgröna blocket mest hängivna supportar. Idén var tydligen, aningen naivt, att regeringen ömsom skulle kunna luta åt höger, ömsom åt vänster. Förhoppningen att splittra Alliansen genom att regeringen skulle göra upp med Centerpartiet och Folkpartiet kom på skam. Men Vänsterpartiet fick ett inflytande på regeringspolitik som jag aldrig tidigare noterat.

2. Den fallna budgetpropositionen

Löfven spelade högt och satsade på att Sverigedemokraterna skulle följa praxis och lägga ned sina röster i slutvoteringen så att regeringens budgetproposition skulle vinna. Med Vänsterpartiets stöd skulle regeringspartierna få fler röster än vad den gemensamma alliansmotionen skulle kunna uppbåda. Men så blev det inte. När den tillförordnade sverigedemokratiska partiledaren Mattias Karlsson i ett av TV direktsänt spektakel förkunnade att de inte enbart ämnade fälla den rödgröna budgetpropositionen utan varje budgetproposition som inte föll dem på läppen var den hotande regeringskrisen uppenbar. Men vad hände vid mötet mellan Statsministern, miljöpartiets språkrör och partiledarna från Alliansen kvällen innan budgetomröstningen? Här går meningar starkt isär bland de inblandade parterna.

1. Riksdagsvalet

De kom, de sågs, de flesta förlorade. Sverigedemokraterna var det enda parti med en väljarframgång då de mer än fördubblade sin röstandel. I övrigt radade förlorarna upp sig. Alliansens partier backade unisont och regeringen meddelade sin avgång under valnatten. Därtill proklamerade Fredrik Reinfeldt att han ämnade avgå som partiledare för Moderaterna. De rödgröna partierna stod och stampade i väljarstöd. Speciellt besvikna verkade Miljöpartiet vara. Vänstervinden syntes ha mojnat rejält. Förvisso var detta till viss del en synvilla beroende på att Feministiskt initiativ stannade utanför riksdagen, med lite över tre procent av rösterna. Också detta en missräkning.

Bubblare

Annie Lööfs återkomst

Som partiledare fick Annie Lööf en tuff start. Efter ett tag kunde hon inte använda ett adjektiv utan att det kallades för floskler. Yttrande av adverb var en dödssynd. Fast något hände i och med det fatala förslaget till centerpartistiskt idéprogram 2013. I samband med riksdagsvalkampanjen och skeendena därefter har opinionsföretagens gillandesiffror ökat för Lööf.

KD:s nya flyktingpolitik

År 2005 stod Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund på Sergels torg i Stockholm och talade för allmän flyktingamnesti. Nio år senare föreslår han införandet av temporära uppehållstillstånd. Dessutom lovar Hägglund att fler förslag ska komma inom partiets nya profilområde. Vad detta kan betyda för riksdagens beslut, Alliansens och Socialdemokraternas politik samt Sverigedemokraternas och inte minst Kristdemokraternas position i väljarkåren ligger framför oss.

Ökad konflikt kräver nya majoritärdemokratiska insitutioner

22 12 2014

Mina studenter brukar få höra att representativ demokrati fungerar bara om de politiska institutionerna anpassas till det omgivande samhället. Svensk politik har kallats för konsensusdemokrati där partierna försöker komma överens utifrån en gemensam värdegrund.

Detta har avspeglats i de politiska institutionerna. Olika viljor ska komma överens genom proportionellt valsystem, förhandlingar i riksdagen, fasta mandatperioder och nästan aldrig några nyval. Idealt ska riksdagspartiernas olika åsikter avspegla väljarnas. Politiska beslut beror då minst lika mycket på förhandlingar i riksdagen som på valresultatet.

Men mycket tyder på att konfliktnivån ökat starkt i svensk politik. Istället för att utifrån valresultatet förhandla i riksdagen strävar partierna efter att få majoritet i riksdagen. Alliansen och de rödgröna partierna turas om att inneha regeringsmakten. Båda blocken har incitament att försöks splittra motståndarblocket och hålla ihop det egna blocket. Detta är inget gynnsamt förhandlingsklimat.

Den ökade konfliktnivån märks inte bara i den övergripande blockkonflikten, utan även bland de enskilda riksdagsledamöterna. Barbro Westholm, riksdagsledamot för folkpartiet, och Vilhelm Verendel uppmärksammade på DN-debatt att flerpartimotionen – att riksdagsledamöter från flera olika partier, även över blockgränsen, skriver en gemensam motion – nästa försvunnit från riksdagen. På 1990-talet fanns över 200 flerpartimotioner under ett år, varav en stor del var blocköverskridande. Under de senaste riksmötena var motsvarande antal omkring 20-30 motioner.

Efter valet har konfliktnivån stegrats ytterligare. När regeringsbudgeten röstades ned i riksdagen avgick inte regeringen med efterföljande talmansrunda och förhandlingar om en ny regering som följd. Istället meddelade statsminister Stefan Löfven att han ämnade utlysa nyval så snart som möjligt.

Nu börjar flera politiker tala om att politikens spelregler måste ändras, till exempel riksdagens regler för budgetbeslut. Men är detta tillräckligt? Mycket tyder på att hela systemet borde ses över. Politiska institutioner för en konsensusdemokrati fungerar dåligt när konflikterna tar över. Den gamla konsensusdemokratin bör då istället ersättas av en majoritär demokrati där konflikt står i centrum. Istället för att politikerna försöker avspegla väljarnas åsikter står då ansvarighet i centrum: väljarna utvärderar regeringen och jämför partiernas vallöften.

Det främsta exemplet på majoritär demokrati är Storbritannien. Där är politiken uppbyggd på en konflikt mellan regering och opposition. Makten vinns oftast genom att väljarna röstar fram ett parti som bildar en majoritetsregering. En majoritär demokrati kräver de politiska institutioner som stödjer denna ordning: pluralitetsval i enmansvalkretsar, rullande mandatperioder, en riksdag utan förhandlingar där regeringen har egen majoritet. En konfliktkultur i svensk politik lär behöva politiska institutioner för en majoritär demokrati.

Krönika publicerad i Barometern, Oskarshamns-Tidningen och Smålandsposten 22 december 2014.
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.