Bästa opinionsinstitut vid de senaste riksdagsvalen

23 06 2018

Inför årets riksdagsval visar opinionsföretagen ganska olika väljarstöd för partierna. Vilket av opinionsföretagen som ligger närmast verkligheten får vi en indikator på först i samband med riksdagsvalet. Det är ett tillfälle då opinionsföretagens utsagor kan testas mot verkligheten. Vid de senaste fyra riksdagsvalen har jag noterat partisympatierna som respektive opinionsföretag publicerat vid sin sista mätning före valdagen. Resultaten av dessa mätningar har jag jämfört med det verkliga valresultatet (se här för jämförelsen med valresultatet 2014). Förvisso finns det alltid en slumpmässig osäkerhet vid opinionsmätningar av representativa urval. Vem som redovisar bäst och sämst mätning inför ett enstaka riksdagsval kan därför vara en sinkadus. Dessutom kan saker och ting hända dagarna mellan sista mätningen och valdagen som gör att väljare byter parti. Att jämföra opinionsföretagens sista valprognos med det faktiska valresultatet är ändå den bästa tidpunkten för att kontrollera dessa mätningars tillförlitlighet.

Inför riksdagsvalet i höst är möjligt att kontrollera hur väl opinionsföretagens mätningar inför tidigare riksdagsval fallit ut vid flera riksdagsval. Om flera jämförelser mellan opinionsföretagens sista valprognos och valresultatet studeras vid flera val så finns det större chans att enskilda slumpmätningar spelar mindre roll. Kanske är det då möjligt att se en tendens om några av opinionsföretagens mätningar tenderar att hitta rätt i större utsträckning än andra.

Själva jämförelsen sker genom att beräkna den genomsnittliga avvikelsen mellan opinionsföretagens sista valprognos och det faktiska valresultatet. Undantaget utgörs av SCB som genomför sin sista mätning i maj, långt före valet, varför jag lämnar dem därhän. Först beräknas differensen mellan den uppgivna procenten partisympatisörer opinionsföretaget uppger och samma partis faktiska valresultat. Partier som inte redovisas enskilt av opinionsföretagen kategoriseras som övriga partier och även för kategorin övriga partier beräknas procentdifferensen. Därefter summeras samtliga dessa differenser och delas med antalet partier (inklusive kategorin övriga partier). För vart och ett av opinionsföretagen summeras de genomsnittliga avvikelserna från de riksdagsval som de presenterat en valprognos, vilket därefter divideras med antalet riksdagsval som opinionsföretaget presenterat en valprognos. Det opinionsföretag som då uppvisar den lägsta genomsnittliga avvikelsen antas vara det som bäst estimerat partiernas väljarstöd vid riksdagsval under 2000-talet.

Tabell 1 Opinionsföretagens genomsnittliga avvikelse i procent mellan opinionsmätning och valresultat 2002-2014 (procentenheter).

Bästa oppinst 20022018

Kommentar: *Genomfört opinionsundersökning inför de två senaste riksdagsvalen. **Genomfört opinionsundersökning inför det senaste riksdagsvalet. År 2002 och 2006 genomförde Ruab opinionsundersökning inför riksdagsvalet och 2002 genomförde Gallup opinionsundersökning inför riksdagsvalet. United Minds genomsnittliga avvikelse är 0,015 procentenheter lägre än Sentios, vilket inte redovisas i tabellen på grund av avrundning. Ipsos genomsnittliga avvikelse är 0,0075 procentenheter lägre än Skops, vilket inte redovisas i tabellen på grund av avrundning.

Resultatet i tabell 1 indikerar att några opinionsföretag tenderar att ha relativt små avvikelser mellan sin sista valprognos och det faktiska valresultatet. Novus ligger bäst till, följt av Sifo. Opinionsföretag som ligger sämre till är Demoskop och YouGov. Förvisso kan det skifta vilket opinionsföretag som ligger närmast valresultatet mellan olika riksdagsval. Som redan nämnts finns det vid alla mätningar en slumpmässig osäkerhet. De opinionsföretag som ligger långt ner i listan visar dock att det över tid har funnits en större osäkerhet vid deras mätningar.

Opinionsföretagen använder olika metoder. Vissa genomför sina enkäter via telefon, andra via internet eller en kombination av dessa insamlingssätt. Det viktigaste är troligtvis skillnader i urvalsmetoder där sannolikhetsurval står mot självrekryterade panelurval. Medan den förstnämnda urvalsmetoden bygger på vetenskapliga teorier bygger den andra urvalsmetoden på beprövad erfarenhet. De två opinionsföretag som ligger bäst till i denna jämförelse – Novus och Sifo – baserar båda sina undersökningar på sannolikhetsurval. United Minds, Sentio och YouGov baserar helt eller delvis sina undersökningar på självrekryterade panelurval. Utifrån denna jämförelse är skillnaden i resultat beroende urvalsmetod ganska liten.

Överlag har opinionsföretagen inte uppvisat några avgrundsstora skillnader mellan sista mätningen före riksdagsvalen och det faktiska valresultatet under 2000-talet. Om motsvarande upprepar sig vid riksdagsvalet i år eller om vi kommer att få se ett trendbrott går naturligtvis inte att veta.

En annan fråga är om opinionsföretagen som kollektiv har blivit bättre eller sämre på att prognostisera valresultaten utifrån sin sista mätning inför riksdagsvalet. Genom att summera samtliga opinionsföretags genomsnittliga avvikelser från resultatet för vart och ett av riksdagsvalen 2002, 2006, 2010 och 2014 är det möjligt att erhålla en tendens under den relativt korta perioden efter sekelskiftet. En sådan jämförelse visas i figur 1. Om den genomsnittliga avvikelsen är hög indikerar resultatet att opinionsföretagen som kollektiv varit sämre än om den genomsnittliga avvikelsen är låg.

Figur 1 Opinionsföretagens sammanlagda genomsnittlig avvikelse i procent i opinionsmätning och valresultat 2002 2006, 2010 och 2014 (procentenheter).

Bästa oppinst diagram 20022014

Utifrån denna undersökning finns inga belägg för att opinionsföretagen har blivit sämre på att mäta väljaropinionen. Med lite god vilja kanske det går att skönja en tendens att de blivit något bättre med åren. I vad mån det är möjligt att upprepa en sådan slutsats i höst finns det skäl att återkomma till efter riksdagsvalet i september.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: