Svenska muslimers partisympatier

29 04 2016

I min kommande bok Religiös förändring i Sverige redovisas bland annat analyser som behandlar svenska muslimers politiska opinion. En fråga som besvaras är hur svenska muslimer fördelar sina partisympatier.

Frågan är inte lätt att besvara. För denna och liknande frågor används vanligen frågeundersökningar riktade till urval som är representativa med svensk befolkningen. Då kan en fråga gälla svarspersonernas religiösa identitet och en annan vilket parti de tycker är bäst. Med dessa uppgifter är det sedan möjligt att undersöka partisympatierna bland dem som uppgivit att de identifierar sig som muslimer. För att genomföra sådana analyser är det dock ett problem att antalet svenska muslimer är få. Endast 3-4 procent av svenska befolkningen är muslimer. Dessutom har många svenska muslimer utländsk bakgrund, en grupp som i relativt liten utsträckning tenderar att besvara enkäter om politik. Tillsammans innebär detta att antalet muslimer som besvarar frågeundersökningar riktade till representativa urval av den svenska befolkningen är få. Därmed blir en uppskattning om svenska muslimers partisympatier som baseras på en enskild frågeundersökning mycket osäker.

En lösning på problemet med det lilla antalet svenska muslimer är att slå samman svaren från flera frågeundersökningar som genomförts under en längre period. Därigenom erhålls ett större antal svenska muslimer som ger en säkrare uppskattning av deras partisympatier utifrån antalet svarande. Men istället uppkommer ett annat problem: i den mån som partisympatierna bland svenska muslimer ändrar sig över tid är det inte möjligt att beakta det. Med denna reservation har jag studerat partisympatierna bland de svarspersoner som identifierat sig som muslimer i frågeundersökningarna genomförda av Surveyinstitutets 2009-2014 och SOM-institutet 2005-2013. Genom att studera samtliga dessa frågeundersökningar kan ett urval på 573 svenska muslimer i åldern 16-85 år studeras. Inte alla av dessa är svenska medborgare, men för att maximera antalet svarande beaktas alla personer i befolkningen som identifierar sig som muslimer oavsett medborgarskap. I figur 1 redovisas partisympatierna bland svenska muslimer insamlade 2005-2104.

Svenska muslimers partisympatier

Som framgår av figur 1 har Socialdemokraterna varit mest framgångsrika att mobilisera svenska muslimers partisympatier. Jämfört med stödet för Socialdemokraterna i den övriga befolkningen är det betydligt vanligare att svenska muslimer tycker att Socialdemokraterna är bästa parti. Moderaterna är näst största parti bland svenska muslimer, men jämfört med den icke-muslimska befolkningen är stödet för Moderaterna betydligt lägre bland svenska muslimer. Miljöpartiets stöd bland svenska muslimer är begränsat enligt uppgifterna i figur 1. Bland svenska muslimer är Miljöpartiet tredje största parti. Partiets opinionssiffror har gått upp och ned under undersökningsperioden (som avslutades före den nuvarande opinionsnedgången för partiet). Måhända är stödet för Miljöpartiet några procentenheter starkare bland svenska muslimer än i befolkningen i övrigt. Samma sak kan sägas om Vänsterpartiet som är fjärde största parti bland svenska muslimer. Övriga partier samlar de fåtaliga procent som finns kvar.

I samband med Mehmet Kaplans avgång som bostadsminister har svenska muslimers politiska mobilisering diskuterats. Framförallt har Miljöpartiets men även Socialdemokraternas vilja att mobilisera svenska muslimer varit i fokus. Några politiska kommentatorer har hävdat att såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna önskar att en växande väljargrupp röstar på just deras partier (se t ex här). I den mån som Miljöpartiet strävat efter att mobilisera svenska muslimer politiskt har deras strävan mött måttlig framgång vad gäller deras partisympatier. Däremot tycks alltså Socialdemokraterna varit mer framgångsrika i att få svenska muslimers partisympatier.

Skillnaden mellan blocken är påtaglig bland svenska muslimer. Medan 76 procent av de svenska muslimerna stödjer rödgröna partier är stödet för allianspartierna endast 22 procent. Det är framförallt Socialdemokraternas styrkeposition bland svenska muslimer som är basen för de rödgröna partiernas övertag i opinionen. Såväl Miljöpartiets som Vänsterpartiets stöd bland svenska muslimer avviker inte nämnvärt med deras stöd bland övriga befolkningen. Även om det inte är ovanligt med svenska muslimer som sympatiserar med ett alliansparti är denna andel betydligt svagare än bland befolkningen i övrigt.

Vid en studie av hur svenska muslimers partisympatier förändrats över tid under den undersökta perioden framträder en hög grad av stabilitet. Möjligtvis finns det en tendens till försvagad socialdemokratisk dominans och ett ökat stöd för Moderaterna.

Att muslimska väljare stödjer partier till vänster och framförallt socialdemokratiska partier är ett fenomen som känns igen från många håll i Europa. Förklaringarna till detta kan dels röra den muslimska identiteten i sig, dels andra faktorer som samtidigt har samband med muslimsk identitet och partisympati. Ett exempel på det sistnämnda är att personer med utomeuropeisk bakgrund ofta stödjer Socialdemokraterna. Det är också möjligt att många svenska muslimer har samhällspositioner som de delar med grupper som till stor del stödjer Socialdemokraterna (till exempel arbetare). När jag tidigare har undersökt svenska muslimers partisympatier – se Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland från 2009 (bokförlaget Sekel) – har sådana faktorer till viss del förklarat svenska muslimers starka stöd för Socialdemokraterna, men det har inte varit hela förklaringen. Därmed tycks det som om muslimsk identitet i sig ökar benägenheten att rösta på Socialdemokraterna. En anledning kan vara att religiösa minoriteter tenderar att rösta på partier som de uppfattar bedriver en sekulär politik, medan partier till höger mer associeras med den traditionella kristna majoritetsreligionen. En annan anledning kan vara sakfrågeröstning och att Socialdemokraterna (och andra rödgröna partier) uppfattas vara de partier som starkast stödjer palestinska sidan i Mellanösternkonflikten och klarast kritiserar Israels agerande. Båda dessa antaganden måste dock undersökas närmare för att få större klarhet i orsakernas till muslimska väljares röstning.

 

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: